AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avara kirkko -verkoston teologia

Lähtökohtamme

Jeesuksen esimerkkiä seuraten toimimme kultaisen säännön ja rakkauden kaksoiskäskyn hengessä. Olemme sitoutuneet Raamattuun sekä kristilliseen uskoon, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Haluamme toimia kristillisten ihanteidemme mukaisesti ja edistää toiminnallamme yhdenvertaisuutta, kunnioitusta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tavoitteemme

Teologiamme kolme kärkeä ovat kontekstuaalisuus, luomisen näkökulma ja arjen kristillisyys. Ne muodostavat perustan, jolta vaikutamme kirkon todellisuuteen. Kontekstuaalisuus: kristinuskon ja Raamatun tulkinta on aina sidottu ympäristöönsä (kulttuuriin, kieleen ja käytäntöön). Luomisen näkökulma: kaikki ihmiset on luotu yhdenvertaisiksi. Arjen kristillisyys: kristityn tehtävä on elää arjessa ja yhteiskunnassa toisten ihmisten kanssa.

Teologian kolme kärkeä

Mitä se tarkoittaa?

Tarkastelemme toimintaamme, kohtaamisiamme sekä kirkollista vallankäyttöä arvojemme ja teologiamme kautta. Katsomme eri tilanteita niiden asiayhteyksissä. Toisten kunnioittaminen edellyttää kuuntelua ja keskustelua. Keskusteluista haluamme nostaa esille seuraavat teemat, näkökulmat ja haasteet.

 1. Kontekstuaalisuus
  • Kirkko elää tässä ajassa ja muuttuvassa maailmassa. Kirkon olemassaolo vaatii jatkuvaa uudistumista, reformaatiota.
  • Luterilaisen perinteen piirissä keskustelu asiayhteyksistä on väistämättä keskustelua Raamatusta: mikä on sen luovuttamatonta ydintä, mikä vertauskuvallista, mikä aikaan sidottua?
  • Raamattu on kirjoitettu eri tilanteessa ja olosuhteissa kuin missä sitä nyt luetaan. Samoin varhaiskirkon ja reformaation teologia syntyi eri kielten, kulttuurien ja käytäntöjen vallitessa kuin missä nyt elämme.
  • Kun Raamattua luetaan ja tulkitaan, on tärkeää kysyä, millaisia seurauksia sillä on.
  • Raamatuntulkintojen moninaisuus on rikkaus ja vahvuus. Yhteinen keskustelu vie parempaan uskon kokonaisuuden ymmärtämiseen. Kontekstuaalinen tulkinta on raamatullista ja luterilaista.
  • Kirkon on viestittävä kaikessa toiminnassaan ymmärrettävästi ja vastuullisesti.
  • Sitoudumme lähimmäistä kunnioittavaan keskusteluun ja vuoropuheluun.
 2. Luominen
  • Jumala on luonut kaikki yhdenvertaisiksi. Yksikään ihminen ei ole virhe vaan osa luomistyötä.
  • Ihmisten erilaisuuden kanssa on elettävä kunnioittaen ja lempeästi.
  • Sukupuolisuuden moninaisuudelle annetaan ihmisten kesken erilaisia merkityksiä - Kristuksessa mikään niistä ei määritä ihmistä.
  • Ihminen on osa luomakuntaa. Elämme ja toimimme kestävässä suhteessa luontoon.
  • Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat ovat kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja lähimmäisyydestä. Edistämme kestävää kehitystä.
 3. Arjen kristillisyys
  • Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja oikeuden toteutuminen nousevat kristinuskon ytimestä.
  • Puhumme kunnioittaen toisista ihmisistä ja heidän uskostaan. Otamme vakavasti kipeätkin elämän- ja uskonkysymykset.
  • Keskustelun kirkossa tulee olla avointa. Tärkeiden kysymysten tuominen keskusteluun pitää olla mahdollista kaikille.
  • Uskonnollista kieltä tulee käyttää vastuullisesti, väärinkäyttöä välttäen.
  • Ajamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikille tasoille kirkossa. Organisaatiomallin on tuettava tasapuolisuutta sekä päätöksenteossa että rekrytoinneissa.
  • Kirkon ja seurakuntien omaisuutta on hallinnoitava ja käytettävä vastuullisesti. Epäkohtiin on puututtava tarmokkaasti.
  • Rohkaisemme kaikkia seurakunnan jäseniä ottamaan vastuuta.
  • Lähimmäisen tuomitseminen ei kuulu kristillisyyteen. Armo kuuluu kaikille.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa